Ancore Fastigheter AB är ett av tjänstepensionsbolaget Alecta och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst.

Vår målsättning är att skapa ett fastighetsbestånd av betydande storlek som genererar en bra och stabil avkastning för våra ägare. För att uppnå detta ska vi kontinuerligt förvärva färdigutvecklade, mogna och kassaflödesgenererande handelsfastigheter. Parallellt med detta ska vi investera i befintliga fastigheter samt vidareutveckla fastighetsbeståndet. Genom att vi har kontroll över hela kedjan från förvärv och utveckling till förvaltning av fastigheterna skapar vi bästa förutsättningar i alla led.